close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
   

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 25 stycznia 2019

  Konsulat Generalny RP w Kantonie ogłasza sprzedaż samochodu marki Buick Park Avenue w trybie przetargu publicznego

  Przedmiotem przetargu jest samochód osobowy marki Buick Park Avenue

   

  • numer VIN: LSGEW53B8AS044742
  • data produkcji: 12.03.2010 r.
  • karoseria w kolorze czarnym (posiada ślady korozji)
  • elementy wyposażenia: skórzana tapicerka, odtwarzacz CD/DVD, automatyczna skrzynia  biegów, klimatyzacja, nawigacja, elektryczne szyby i lusterka
  • przebieg: ok. 125 tys. km
  • rodzaj paliwa: benzyna
  • pojemność silnika: 3000 cm3
  • cena wywoławcza: 25000,00 CNY


  Osoby zainteresowane mogą obejrzeć samochód w Kantonie po wcześniejszym umówieniu terminu: kanton.kg.sekretariat@msz.gov.pl, +86 20 8121 9993.

   

  1. Zgodnie z § 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu  gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, warunkiem rozpatrzenia oferty oraz przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium w wysokości 2500,00 CNY należy wnieść w gotówce bezpośrednio w kasie Konsulatu Generalnego RP w Kantonie w godzinach jej urzędowania w terminie od 22.01.2019 r. do 21.02.2019 r. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone w terminie 7 dni od daty dokonania wyboru lub odrzucenia oferty. Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej i powinna zawierać:

   

  • imię i nazwisko lub nazwę firmy, dokładny adres, adres e-mail i telefon kontaktowy  oferenta;
  • oferowaną cenę (wyrażoną cyframi i słownie) i warunki jej spłaty;
  • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.


  2. Oferty pisemne należy składać w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Kantonie (Shamian Dajie 63, Kanton) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg Buick Park Avenue” od 22.01.2019 r. do 21.02.2019 r.


  3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji przetargowej w Konsulacie Generalnym RP w Kantonie w dniu 22.02.2019 r. o godz. 10:00.


  4. Komisja wybierze oferenta, który zaproponuje najwyższą cenę.


  5. Wadium wpłacone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane bądź zostaną odrzucone, zostanie zwrócone w gotówce w kasie Konsulatu w terminie 7 dni od dnia otwarcia ofert. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.


  6. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy oferent, który wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.


  7. Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium, a także gdy nie zawiera danych i dokumentów wskazanych w ogłoszeniu lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą wątpliwości, zaś złożone wyjaśnienia mogłyby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.


  8. W przypadku zgłoszenia tej samej ceny przez kilku oferentów, przetarg będzie kontynuowany w formie aukcji (licytacji) między tymi oferentami.


  9. Nabywca zostanie poinformowany o terminie i miejscu zawarcia umowy. Termin zawarcia umowy nie będzie późniejszy niż 10 dni od dnia otwarcia ofert. 


  10. Nabywca zobowiązany jest uiścić cenę nabycia najpóźniej w dniu zawarcia umowy, nie później jednak niż 10 dni od daty zakończenia aukcji. Termin i miejsce podpisania umowy wyznacza sprzedający.


  11. Wydanie pojazdu nastąpi niezwłocznie po uiszczeniu ceny nabycia i podpisaniu umowy sprzedaży. 


  12. Wszelkie koszty, podatki i opłaty związane z zakupem, ocleniem oraz przerejestrowaniem przedmiotu przetargu ponosi nabywca. Nabywca przystępując do przetargu wyraża zgodę i zobowiązuje się do opłacenia wszelkich podatków i opłat wymaganych przez władze ChRL, Polski lub innego kraju, do którego pojazd trafi po sprzedaży. 


  13. Konsulat Generalny RP w Kantonie zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu w każdej chwili, bez rozstrzygnięcia, bez konieczności uzasadniania swojej decyzji.


  14. Konsulat Generalny RP w Kantonie nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu.

   

  IMG_7298
  IMG_7294
  IMG_7291
  IMG_7292
  IMG_7299
  IMG_7301
  IMG_7302
  IMG_7300

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: