close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
   

   

 • DOWODY OSOBISTE


 • Konsulat Generalny RP w Kantonie uprzejmie informuje, że dnia 1 marca 2015 r. weszła w życie: ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1131, z późn. zm.) – dalej zwana  ustawą, a także rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2015 r. poz. 212) – dalej zwane rozporządzeniem.
   

  Zgodnie z ww ustawą oraz art. 23 ustawy o funkcjach konsulów,  w sprawach dotyczących dowodów osobistych konsul:
  - przyjmuje zgłoszenia o utraconych lub uszkodzonych dowodach osobistych, znalezione dowody osobiste oraz przekazuje informacje o tych zdarzeniach organom gmin;
  - gromadzi i przechowuje dokumentację związaną z dowodami osobistymi oraz udostępnia ją uprawnionym podmiotom.

   

  PRZYJMOWANIE ZGŁOSZENIA UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO (art. 47 ustawy)


  Zgodnie z art. 47 ustawy, posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej którego dowód osobisty został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie i osobiście ten fakt dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej można również dokonać w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu.
  Posiadacz dowodu osobistego, który utracił ten dokument dokonuje zgłoszenia na formularzu (art. 48 ustawy).

     
  FORMULARZ UTRATY DOWODU OSOBISTEGO

   

  ZAŚWIADCZENIE O UTRACIE LUB USZKODZENIU DOWODU OSOBISTEGO (art. 47 ustawy)


  Konsul powiadomiony o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego ustala zgodność danych posiadacza utraconego lub uszkodzonego dowodu osobistego z danymi zawartymi w dostępnych rejestrach publicznych oraz na podstawie innych dokumentów tożsamości, jeśli są dostępne (§ 17 rozporządzenia).

  Po dokonaniu powyższej weryfikacji, posiadaczowi dowodu osobistego, który zgłosił utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego osobiście w urzędzie konsularnym, konsul wydaje zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego.
  W przypadku dokonania zgłoszenia w formie pisemnej za pomocą poczty lub telefaksu, zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego konsul wydaje posiadaczowi dowodu na jego żądanie wyrażone w zgłoszeniu utraty lub uszkodzenia tego dokumentu. Zaświadczenie takie może być wysłane na wskazany w zgłoszeniu adres zgłaszającego utratę (§ 18 rozporządzenia).

  Zaświadczenie jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące, przy czym nie stanowi ono dokumentu podróży (§ 18 ust. 3 rozporządzenia).
  Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest wydawane nieodpłatnie.

   

  PRZYJMOWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH I POWIADOMIENIE ORGANÓW GMIN (art. 49 ustawy)


  Najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu przyjęcia zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego lub po dniu przekazania przez osobę trzecią znalezionego cudzego dowodu osobistego, konsul ma obowiązek przesyłać wystawcy dowodu osobistego zawiadomienie o konieczności unieważnienia dowodu osobistego (§ 19 rozporządzenia).
  Uszkodzony lub odnaleziony dowód osobisty konsul przesyła wystawcy dowodu osobistego
  w najbliższym możliwym terminie (§ 19 rozporządzenia).

   

  PRZEKAZYWANIE WYSTAWCY DOWODU INFORMACJI O ZWROCIE DOWODU OSOBISTEGO (art. 49 ustawy)


  Osoba posiadająca dowód osobisty, która utraciła obywatelstwo polskie, jest obowiązana niezwłocznie zwrócić go do organu dowolnej gminy lub urzędu konsularnego RP.

   

  PRZECHOWYWANIE I UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI ZWIĄZANEJ Z DOWODAMI OSOBISTYMI (art. 60 i 62 oraz  rozdział 8 ustawy)


  Konsulowie zobowiązani są do gromadzenia i przechowywania dokumentacji związanej z dowodami osobistymi, w takiej formie, w jakiej została ona sporządzona (art. 60 i 62 ustawy).
  Udostępnianie dokumentacji przez konsulów następuje na uzasadniony wniosek złożony przez uprawniony podmiot. Uprawnione podmioty wymienione są w art. 66 ust. 3 pkt 1-12 ustawy (w tym prokuratury), sądy oraz inne podmioty, jeśli wykażą interes prawny.

   

  WNIOSKI O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO (art. 24 ustawy)


  Dowód osobisty wydaje się na wniosek, który składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Konsul RP nie posiada kompetencji do przyjmowania i pośredniczenia w realizacji wniosków o wydanie dowodu osobistego.
  Osoby przebywające poza granicami kraju, które tym samym nie mają możliwości złożenia wniosku osobiście w siedzibie organu gminy, mogą złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
  Nowe dowody osobiste nie będą zawierały informacji o adresie zameldowania, kolorze oczu
  i wzroście. Nie będzie też umieszczony skan podpisu posiadacza dokumentu. Zmieni się też fotografia- będzie taka sama jak wymagana do paszportów. W nowym dowodzie pojawi się szereg nowych zabezpieczeń. Jak dotychczas jego ważność będzie wynosiła 10 lat; wyjątkiem będą dowody wydawane dzieciom poniżej pięciu lat, te dokumenty będą ważne przez pięć lat.
  Dotychczasowe dokumenty zachowują ważność do upływu ich terminu.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: