close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • UTRATA LUB ZGUBIENIE PASZPORTU

 •  

  Osoba, która utraciła dokument paszportowy lub której dokument paszportowy uległ zniszczeniu, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy, który dokument wydał lub organ paszportowy właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby.

  Fakt utraty dokumentu paszportowego obywatel jest zobowiązany zgłosić na posterunku Policji.

  Organ ten (za granicą - konsul) po przyjęciu zawiadomienia oraz zaświadczeniu o utracie dokumentu wydanego przez miejscowy organ Policji, ustaleniu tożsamości osoby i danych utraconego/zniszczonego dokumentu paszportowego - wprowadza do ewidencji paszportowej, a następnie przekazuje do centralnej ewidencji wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych  - informację, że dokument ten utracił ważność.

  Centralną ewidencję wydanych i unieważnionych dokumentów paszportowych prowadzi minister spraw wewnętrznych.

  Odnaleziony dokument paszportowy nie podlega zwrotowi osobie, której został wydany (art. 36. 2 ustawy). Jeżeli osoba odnalazła własny dokument paszportowy wcześniej zgłoszony jako utracony, jest obowiązana do jego zwrotu właściwemu miejscowo organowi paszportowemu. Obowiązek zwrotu dokumentu paszportowego następuje bez względu na to, czy osoba posiada już nowy dokument wydany w miejsce utraconego, czy też o wydanie nowego dokumentu nie występowała.

   

  Utrata / zniszczenie dokumentu paszportowego - powrót do miejsca pobytu  stałego

   

  Obywatelowi polskiemu, który utracił dokument paszportowy za granicą, konsul po potwierdzeniu jego danych i tożsamości wydaje paszport tymczasowy na powrót do miejsca pobytu stałego (w Polsce lub w innym kraju). Konsul honorowy nie realizuje spraw paszportowych czyli nie wydaje również paszportów tymczasowych.

  Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu tymczasowego w tej sytuacji składa:

  - Wypełniony wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego (wniosek należy wypełnić przed wizytą w konsulacie, dwustronnie na jednej kartce papieru; polecamy skorzystanie z instrukcji wypełnienia wniosku). 

  - Kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną w ciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.

  Osoba, której ta sytuacja dotyczy, powinna złożyć zawiadomienie o utracie dokumentu paszportowego (formularze są  dostępne w urzędzie konsularnym).

   

  W przypadku utraty paszportu podczas pobytu na terytorium Mongolii, gdzie nie ma polskiego urzędu konsularnego, należy zwrócić się do konsula przedstawicielstwa dyplomatycznego Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej w Ułan Bator - w celu uzyskania tymczasowego dokumentu podróży (Emergency Travel Document).

  Dokument ten może być wydany na pojedynczy przejazd w celu  powrotu do Polski lub do innego Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej. Tymczasowy dokument podróży wydaje się z upoważnienia państwa, którego wnioskujący jest obywatelem (czyli konsula RP).

  Sugeruje się, aby w pierwszej kolejności nawiązać kontakt telefoniczny (bądź drogą elektroniczną) z polskim konsulem w Chinach aby uzyskać w/w dokument. (Uwaga: konsul honorowy nie realizuje spraw tej kategorii). Konsul udzieli praktycznej porady w zakresie dotyczącym złożenia wniosku o wydanie tymczasowego dokumentu podróży.

   

  Ważną kwestią jest również uzyskanie informacji o procedurze wyjazdowej z kraju pobytu na podstawie wymienionego dokumentu i ew. informacje dotyczące pobytu w strefie tranzytowej podczas trwania dalszej podróży.

  W razie nieposiadania wiedzy w tym zakresie - należy zwrócić się do konsula o uzyskanie odpowiednich informacji.

  Uwaga: należy zwrócić szczególną uwagę na trasę podróży powrotnej, gdyż tymczasowy dokument podróży wydaje się na pojedynczy przejazd w celu powrotu do Polski lub do innego Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: