close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
   

   

 • SKARGI I WNIOSKI

 •  

  Informacja dotycząca składania skarg i wniosków w

  Ministerstwie Spraw Zagranicznych i w Ambasadzie RP w Pekinie  

   

  Przedmiotem SKARG mogą być naruszenia interesów skarżących spowodowane zaniedbaniami lub nienależytym wykonywaniem zadań przez polskie placówki za granicą lub ich pracowników, bądź przez komórki organizacyjne MSZ w kraju lub ich pracowników, na przykład - poprzez przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

  Przedmiotem WNIOSKÓW mogą być sprawy ulepszania organizacji i usprawniania funkcjonowania jednostek resortu spraw zagranicznych, poprawienia skuteczności ich działania oraz zapobiegania nieprawidłowościom.

  Przepisy i procedury przewidziane dla przyjmowania skarg i wniosków nie mogą być natomiast stosowane w odniesieniu do kierowanych pod adresem ministra spraw zagranicznych próśb o podjęcie interwencji wobec urzędów lub organów innych państw, otrzymanych w formie wniosków od polskich obywateli pokrzywdzonych w wyniku działania bądź zaniechania działania ze strony urzędów lub organów innych państw. Stosowanie wobec tej grupy spraw tych samych procedur, jakie stosowane są wobec skarg i wniosków nie jest możliwe z tego względu, iż polski organ administracji nie może zlecać urzędom lub organom państw obcych podejmowania określonych działań lub ponosić odpowiedzialność za działania lub zaniechania urzędów lub organów innych państw.

  Wyznaczeni przez Ministra Spraw Zagranicznych podsekretarze stanu przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków: w poniedziałki w godzinach 15.30 - 16.30 po uprzednim ustaleniu terminu spotkania drogą telefoniczną.

   

  SKARGI I WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:

   

  1. Pisemnie:

  Biuro Kontroli i Audytu
  MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH
  Al. J. Ch. Szucha 23
  00-580 Warszawa

   

  2. Telefaksem:

  Fax.: + 48 22 523 83 72

   

  3. Za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej MSZ:

   skargi.wnioski@msz.gov.pl

   

  4. Ustnie do protokołu:

  Interesanci zgłaszający się w sprawach skarg i wniosków do Ministerstwa Spraw Zagranicznych przyjmowani są:
  - w poniedziałki w godzinach od 16:00 do 18:00.
  - we wtorki i czwartki w godzinach od 14:00 do 16:00,
  po uprzednim ustaleniu terminu spotkania drogą telefoniczną (tel. 48 - 22 - 523 94 46).

   

  5. W Konsulacie Generalnym RP w Kantonie :

  Skargi i wnioski przyjmuje Konsul Generalny RP w środy od godziny 10:00 do 12:00.
  Skargi i wnioski składać można także w każdym innym terminie w godzinach pracy Konsulatu po uprzednim uzgodnieniu spotkania drogą telefoniczną.

  Ponadto skargi i wnioski można składać pisemnie na adres:

  Shamian Dajie 63,
  510130 Guangzhou, Guangdong Province,

  Peoples Republic of China

   

  Wyjaśnienia dotyczące procedury składania skarg można uzyskać:

  - kierując zapytanie na adres poczty elektronicznej: skargi.wnioski@msz.gov.pl

  - dzwoniąc na numer telefonu: + 48 22 523 94 46.


  Skargi i wnioski nadsyłane drogą elektroniczną zawierać powinny adres zamieszkania (w tym kod pocztowy) wnoszącego skargę lub wniosek w celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi drogą pocztową. Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu pocztowego pozostawione zostaną bez rozpoznania (§ 8 pkt 1).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: