close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
   

   

 • NADANIE OBYWATELSTWA RP

 •  

  Podstawa prawna:

   

  1. Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. nr 10, poz. 49 z późniejszymi zmianami)

  2. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie lub wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego (Dz. U. nr 18, poz. 231).

   

  Z wnioskiem o nadanie obywatelstwa polskiego mogą występować osoby, które nigdy nie posiadały obywatelstwa polskiego, jak i osoby, które obywatelstwo polskie utraciły. Zgodnie z ww. regulacjami, cudzoziemcowi można nadać obywatelstwo polskie na jego wniosek, jeżeli na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zamieszkuje on w Polsce, co najmniej pięć lat. Niemniej jednak, Prezydent RP ma możliwość wyjątkowego odstąpienia od tej zasady w przypadkach szczególnie uzasadnionych i nadać cudzoziemcowi na jego wniosek obywatelstwo polskie, chociażby nie spełniał on warunku zamieszkiwania w Polsce od pięciu lat.

   

  Wymagane dokumenty:

   

  1. wniosek do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie obywatelstwa polskiego;

  2. kserokopia aktualnego paszportu;

  3. odpis aktu urodzenia;

  4. odpis aktu małżeństwa (jeżeli dotyczy);

  5. życiorys;

  6. oświadczenie o dotychczasowych staraniach (lub ich braku) w sprawie nadania obywatelstwa polskiego;

  7. dokument stwierdzający brak obywatelstwa polskiego, jeśli wnioskodawca lub jego wstępni mieli obywatelstwo polskie;

  8. aktualna fotografia formatu paszportowego;

  9. oświadczenie, że wnioskodawca zna przepisy prawne regulujące sprawy obywatelstwa kraju, którego jest obywatelem.

   

  UWAGA:

   

  • Dokumenty wymienione wyżej w punktach 1), 5), 6) i 9) powinny być sporządzone w języku polskim, czytelnym pismem ręcznym albo pismem maszynowym lub na komputerze, opatrzone datą i własnoręcznym podpisem wnioskodawcy.
  • Odpisy aktów stanu cywilnego powinny być oryginalne, z autentyczną pieczęcią i podpisem urzędnika stanu cywilnego wydającego odpis. W przypadku dokumentów sporządzonych za granicą, do oryginalnego odpisu należy dołączyć tłumaczenie na język polski (tłumaczenie takie może też być wykonane w polskim konsulacie).
  • Do wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego obejmującego małoletnie dziecko, w przypadku gdy, o obywatelstwo polskie ubiegają się oboje rodzice - należy dołączyć odpis aktu urodzenia dziecka. Jeśli jednak o obywatelstwo polskie ubiega się jedno z rodziców, a drugie z rodziców nie jest obywatelem polskim - należy dołączyć odpis aktu urodzenia dziecka oraz dokument o wyrażeniu, przed właściwym miejscowo polskim konsulem, zgody drugiego z rodziców na nabycie przez dziecko obywatelstwa polskiego.
  • Okres oczekiwania na zawiadomienie o decyzji Prezydenta wynosi obecnie około dwóch lat, licząc od daty złożenia w konsulacie wniosku z kompletem załączników.

  Informacje dodatkowe:

   

  Ustawa z 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim dopuszcza nabycie, nadanie lub odzyskanie obywatelstwa polskiego na innych niż przedstawiono to wyżej zasadach, np. w sytuacji:

   

  1. złożenia przez dziecko po ukończeniu lat 16 a przed upływem 6 miesięcy od dnia osiągnięcia pełnoletniości oświadczenia o woli powrotu do obywatelstwa polskiego, utraconego na skutek oświadczenia złożonego przez jego rodziców przed upływem 3 miesięcy od dnia jego urodzenia;
  2. rozciągnięcia nadania obywatelstwa polskiego rodzicom na dzieci pozostające pod ich władzą rodzicielską;
  3. uznania za obywatela polskiego;
  4. pozostawania co najmniej 3 lata w związku małżeńskim z osobą mającą obywatelstwo polskie przez cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na osiedlenie się w Polsce ;
  5. przyjęcia przez konsula oświadczenia o woli odzyskania obywatelstwa polskiego po ustaniu małżeństwa, złożonego przez osobę, która utraciła obywatelstwo polskie przez nabycie obywatelstwa obcego wskutek zawarcia małżeństwa z cudzoziemcem lub w związku z zawarciem takiego małżeństwa.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: