close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
   

   

 • POŚWIADCZENIE OBYWATELSTWA RP

 •  

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. nr 10, poz. 49 z późniejszymi zmianami)

  Posiadanie i utratę obywatelstwa polskiego stwierdza wojewoda. Odmowa stwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego lub jego utraty następuje w drodze decyzji administracyjnej. Po uzyskaniu decyzji wojewody poświadczającej posiadanie obywatelstwa polskiego, możliwym jest wystąpienie o wydanie paszportu polskiego.

   

   

  Wymagane dokumenty:

  1. wniosek o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego, skierowany do właściwego wojewody (tj. zgodnie z miejscem zamieszkania, pobytu lub miejscem ostatniego zamieszkania wnioskującego; w razie braku tych podstaw, właściwy jest wojewoda mazowiecki);

  2. życiorys (własnoręcznie podpisany i wskazujący na wydarzenia takie jak: wyjazd z Polski, wskazanie państwa emigracji, nabycie obcego obywatelstwa, służba w wojsku polskim i/lub obcym, itp.);

  3. oświadczenie dotyczące przyjęcia obywatelstwa obcego bądź zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;

  4. odpis aktu urodzenia;

  5. kopia dokumentu tożsamości;

  6. dokumenty uzupełniające poświadczające  fakt posiadania (również w przeszłości) obywatelstwa polskiego.

   

  UWAGA:

  Ww. wyliczenie nie ma charakteru enumeratywnego. Organ prowadzący postępowanie może wezwać wnioskującego do dostarczenia również dodatkowych dokumentów w zależności od tego, które z przepisów prawa obowiązywały w okresie poddanym ocenie (uwzględnia się stan prawny istniejący w chwili zdarzenia mającego wpływ, czy też mogącego mieć wpływ na status obywatelstwa).

  Dokumenty wydane w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego lub konsula.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: