close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
   

   

 • ZRZECZENIE SIĘ OBYWATELSTWA RP

 •  

  Podstawa prawna:

  Ustawa o obywatelstwie polskim z dnia 15 lutego 1962 r. (Dz.U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353, z późn. zm.) 

  Obywatel polski traci obywatelstwo polskie na swój wniosek po uzyskaniu zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego. Podanie do Prezydenta RP o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego osoba zamieszkała za granicą może wnieść za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej. Zgoda na zrzeczenie się obywatelstwa udzielona rodzicom rozciąga się na dzieci pozostające pod ich władzą rodzicielską. Zgoda na zrzeczenie się obywatelstwa rozciąga się na dzieci, które ukończyły szesnaście lat, jedynie za ich zgodą.

   

  Wymagane dokumenty:

   

  1) Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego;
  2) oświadczenie o zrzeczeniu się obywatelstwa polskiego,
  3) aktualna fotografia formatu paszportowego,
  4) życiorys - sporządzony własnoręcznie,
  5) poświadczona urzędowo kopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo polskie wnioskodawcy,
  6) dokument stwierdzający posiadanie obywatelstwa innego państwa lub przyrzeczenie jego nadania, wydany przez właściwy organ państwa, którego wnioskodawca jest obywatelem lub o którego obywatelstwo występuje,
  7) odpis aktu urodzenia, wydany przez polski urząd stanu cywilnego,
  8) odpis aktu małżeństwa, wydany przez polski urząd stanu cywilnego lub inny dokument określający stan cywilny (jeżeli kiedykolwiek następowały zmiany stanu cywilnego),
  9) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko wnioskodawcy postępowanie sądowe.

   

  UWAGA:

   

  • Dokumenty wydane w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego albo przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Do wniosku o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego obejmującego małoletnie dziecko, w przypadku, gdy o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego ubiegają się oboje rodzice należy dołączyć odpis aktu urodzenia dziecka, wydany przez polski urząd stanu cywilnego;
  • W przypadku, gdy o zrzeczenie się obywatelstwa polskiego ubiega się jedno z rodziców należy dołączyć odpis aktu urodzenia dziecka, wydany przez polski urząd stanu cywilnego oraz dokument o wyrażeniu, przed właściwym miejscowo wojewodą lub konsulem RP, zgody drugiego z rodziców na objęcie zrzeczeniem dziecka,
  • jeżeli dziecko ukończyło szesnaście lat należy dołączyć odpis aktu urodzenia dziecka, wydany przez polski urząd stanu cywilnego oraz pisemne oświadczenie dziecka o wyrażeniu zgody na rozciągnięcie zrzeczenia na jego osobę,
  • Wniosek należy uzupełnić również o rozstrzygnięcie polskiego sądu, w przypadku gdy zgoda na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego udzielona jednemu z rodziców ma rozciągnąć się na dziecko, którego drugie z rodziców jest obywatelem polskim i nie wyraża zgody na utratę obywatelstwa polskiego przez dziecko lub gdy porozumienie pomiędzy rodzicami napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody,
  • jeżeli dziecko pozostaje pod opieką należy dołączyć pisemne oświadczenie opiekuna dziecka o wyrażeniu zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego, złożone przed właściwym miejscowo wojewodą lub konsulem RP (chyba że z wnioskiem występuje opiekun).

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: