close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
   

   

 • ŚLUB W URZĘDZIE CHIŃSKIM

 •  

  Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński w chińskim Urzędzie Stanu Cywilnego powinny zwracać się o informacje dotyczące dokumentów koniecznych do zawarcia związku małżeńskiego bezpośrednio do chińskich Urzędów Stanu Cywilnego.

   

  Zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1741, z poźn. zm.)., jeżeli małżeństwo ma być zawarte poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przez obywatela polskiego może on otrzymać pisemne zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo.

   

  Zaświadczenie wydawane jest przez kierownika urzędu stanu cywilnego w Polsce lub konsula.

   

  Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym składa się osobiście, przedkładając następujące dokumenty:

  -     odpis aktu urodzenia,

  -     pisemne zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,

  -     dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka

  UWAGA: chińskie dokumenty urzędowe wymagają uprzedniej legalizacji w chińskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych (vide: Informacje konsularne, Sprawy prawne, Legalizacja dokumentów).

  -     w przypadku osób które zawierały wcześniej związek małżeński - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia.

   

  Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego wystawienia przez urząd stanu cywilnego w Polsce lub konsula.

   

  W okresie ważności zaświadczenia musi być zawarty związek małżeński.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: