close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
   

   

 • ŚLUB PRZED KONSULEM

 •  

  Konsulat Generalny RP w Kantonie uprzejmie informuje, iż obywatele polscy mogą zawrzeć związek małżeński przed konsulem RP, pełniącym w tym wypadku funkcję urzędnika stanu cywilnego. Należy jednakże zwrócić uwagę, iż możliwość ta dotyczy wyłącznie dwojga obywateli RP.

   

  W celu zawarcia związku przed konsulem należy się z dużym wyprzedzeniem skontaktować z Konsulatem Generalnym RP w Kantonie w celu ustalenia terminu przeprowadzenia ceremonii.  

   

  W celu zawarcia związku małżeńskiego przed konsulem nupturienci winni złożyć następujące dokumenty:

   

  • polski dokument stwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport);
  • odpis skrócony aktu urodzenia;
  • dowód ustania lub unieważnienia małżeństwa, jeżeli osoba pozostawała poprzednio w związku małżeńskim;
  • dowód nieistnienia małżeństwa, jeżeli wobec osoby toczyło się postępowanie o ustalenie nieistnienia małżeństwa;
  • pisemne zapewnienia o tym, że osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (zapewnienie może zostać złożone osobiście przed konsulem lub przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego w Polsce. Należy pamiętać, iż zgodnie z art. 4 KRO małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od daty złożenia zapewnienia.

  Dowodem ustania małżeństwa jest:

  • odpis skrócony aktu zgonu lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu zgonu lub uznaniu za zmarłego poprzedniego małżonka,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu przez rozwód, albo odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie.

  Dowodem unieważnienia małżeństwa jest:

  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o unieważnieniu małżeństwa, albo odpis prawomocnego orzeczenia sądu o unieważnieniu małżeństwa.

  Dowodem nieistnienia małżeństwa jest:

  • odpis prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego nieistnienie małżeństwa.

  Kopię kompletu dokumentów, po umówieniu się na konkretny termin, należy przesłać do urzędu faksem (+86 6532 3567) lub e-mailem (pekin.amb.wk@msz.gov.pl). Oryginały należy okazać (dokumenty tożsamości) oraz złożyć (pozostałe dokumenty) w dniu ceremonii.  

  Oświadczenia woli o wstąpieniu w związek małżeński składane są przed konsulem oraz w obecności dwóch pełnoletnich świadków. Konsul sporządza protokół z przyjętych oświadczeń, a jego oryginał wraz ze złożoną dokumentacją, przesyłany jest do urzędu stanu cywilnego właściwego dla dzielnicy śródmieście miasta stołecznego Warszawy. Protokół podpisany przez małżonków, świadków i konsula stanowi podstawę do sporządzenia aktu małżeństwa w polskich księgach stanu cywilnego. Skrócone odpisy aktów małżeństwa (3), po ich sporządzeniu przez wskazany urząd stanu cywilnego, można odebrać osobiście w urzędzie w Polsce lub za pośrednictwem Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Pekinie.

   

  Zawarcie związku małżeńskiego przed konsulem jest odpłatną czynnością konsularną. Aktualnie obowiązujący wykaz opłat znaleźć można w dziale "opłaty konsularne" (informacje konsularne > opłaty konsularne).

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: