close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
   

   

 • ZGŁOSZENIE URODZIN DZIECKA

 •  

  Konsulat Generalny RP w Kantonie uprzejmie informuje, iż władze chińskie nie wydają dokumentu będącego odpowiednikiem polskiego aktu urodzenia. Nie możliwym jest zatem transkrybowanie (wpisanie) aktu zagranicznego do polskich ksiąg stanu cywilnego. W związku z powyższym, w celu uzyskania polskiego aktu urodzenia, należy dokonać zgłoszenia urodzin dziecka w Ambasadzie. W oparciu o dokonane zgłoszenie konsul sporządza Protokół zgłoszenia urodzin, który z kolei jest podstawą dokonania wpisu do polskich ksiąg stanu cywilnego, a tym samym wydania polskiego aktu urodzenia dziecka.

  Ponadto, uprzejmie prosimy pamiętać o tym, że:

  1. urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia;
  2. jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie takiego zdarzenia powinno nastąpić w ciągu 3 dni.
   W takim wypadku sporządza się akt urodzenia z adnotacją, iż dziecko urodziło się martwe.
   Nie sporządza się jednak aktu zgonu.
  3. do zgłoszenia urodzenia dziecka zobowiązani są ojciec lub matka dziecka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala.
  4. osoba zgłaszająca urodzenie dziecka, którego rodzice pozostają w związku małżeńskim, przedstawia odpis skrócony aktu małżeństwa.
  5. przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka przed konsulem następuje z zachowaniem przepisów Kodeksu Rodzinnego i  Opiekuńczego
  6. przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka lub nadaniu dziecka nazwiska męża matki wymaga sporządzenia protokółu.

  W razie uznania dziecka przed konsulem, konsul sporządza protokół przyjęcia oświadczenia o uznaniu i przesyła go niezwłocznie do urzędu stanu cywilnego.

  Do protokółu zgłoszenia urodzenia dziecka wpisuje się:

  • Nazwisko, imię (imiona) i płeć dziecka;
  • Miejsce i datę urodzenia dziecka;
  • Nazwiska, nazwiska rodowe rodziców, imię (imiona), miejsce i datę urodzenia, PESEL, określenie stanu cywilnego oraz miejsce zamieszkania każdego z rodziców w chwili urodzenia się dziecka;
  • Nazwisko, imię i adres zamieszkania zgłaszającego.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: