close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WYMOGI WIZOWE

 •  

  Składanie wniosków wizowych: Visa Outsourcing i E-Konsulat

   

  Wnioski wizowe o:

   

  • wizy Schengen dla cudzoziemców podróżujących do Polski i do innych krajów strefy Schengen (krótkoterminowe, pobyty do 90 dni)

  lub

  • wizy krajowe w celach takich jak studia, badania naukowe, praca, dołączenie do członków rodziny w Polsce itp. (długoterminowe, pobyt dłużej niż 90 dni),

  mieszkańcy prowincji Guangdong i Hainan oraz A.R. Guangxi  Zhuang mogą składać w Poland Visa Application Centre (Punkt Przyjmowania Wniosków Wizowych) firmy VFS Global (www.vfsglobal.cn/poland/china):

  w Kantonie pod adresem Tianhe Bei Lu 天河北路 28, budynek Times Square, East Tower, 时代广场东区, 8. piętro, lokal 808;

  w Shenzhen pod adresem: Budynek Kingkey 100, blok A, dzielnica Luohu, 26. piętro, lokal 3 / 广东省深圳市罗湖区京基一百大厦A座26楼03室,邮政编码:518000.
   

  Cudzoziemcy mogą także składać wnioski wizowe, umawiając datę wizyty i wypełniając wniosek wizowy on-line na stronie www.e-konsulat.gov.pl, drukując go i przychodząc następnie osobiście do Konsulatu.

   

  Wnioski indywidualnych aplikantów wizowych zarejestrowanych on-line na stronie www.e-konsulat.gov.pl przyjmowane są w poniedziałki i środy w godzinach od 9:00 do 11:30. Wnioski grupowe można składać wyłącznie w Poland Visa Application Centre.

   

  Odbiór paszportów (dla wniosków złożonych w Konsulacie) oraz negatywnych decyzji wizowych (dla wszystkich wniosków): od poniedziałku do piątku od 8:30 do 11:30 oraz od 13:30 do 16:30.

   

  Ogólne wymogi wizowe

   

  • Obywatele ChRL oraz obywateli innych państw legalnie zamieszkali w prowincjach Guangdong, Hainan i Autonomicznym Regionie Guangxi Zhuang mogą aplikować o wizy Schengen lub krajowe w Konsulcie Generalnym RP w Kantonie.
  • Wniosek wizowy wraz z dokumentacją uzupełniającą, niezależnie czy składany jest w punkcie przyjmowania wniosków wizowych www.vfsglobal.cn/poland/china (Poland Visa Application Center) czy bezpośrednio w Konsulacie, należy składać osobiście; w wypadku wniosków o wizę jednolitą Schengen pobrane będą odciski palców.
  • Opłata za złożenie wniosku o wizę tak Schengen jak i krajową wynosi 60,- €, co obecnie stanowi równowartość 474,- ¥ (CNY).
  • Formularz wniosku wizowego musi być wypełniony literami łacińskimi na maszynie do pisania, komputerze lub odręcznie, ale wyraźnie i pismem naśladującym druk, bez poprawek i skreśleń, a dane wpisane do formularza muszą być zgodne z danymi widniejącymi w paszporcie.
  • Na wszystkie pytania umieszczone w formularzu wniosku wizowego należy udzielić odpowiedzi. W przypadku pytań niedotyczących wnioskodawcy w odpowiedniej rubryce należy wstawić kreskę.
  • Na wniosek należy nakleić jedną kolorową fotografię na białym tle o rozmiarze: 3,5 x 4,5 cm, ostrą i wydrukowaną na wysokiej jakości papierze; nie starszą niż 6 miesięcy, umożliwiając identyfikację aplikującej osoby; en face - twarz na wprost, obie strony twarzy muszą być widoczne; głowa odkryta, twarz nie może być osłonięta objęte włosami, oczy muszą być widoczne, usta zamknięte.
  • Paszport cudzoziemca występującego o wizę powinien być ważny co najmniej przez okres trzech miesięcy od ostatniego planowanego dnia pobytu w strefie Schengen / w Polsce. Paszporty o krótszym okresie ważności nie będą przyjmowane. Paszport winien być wydany w ciągu ostatnich 10 lat.
  • Za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych (np. chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub prowincjonalnych Kancelarii Spraw Zagranicznych FAO i innych instytucji państwowych) aplikować mogą jedynie osoby posiadające paszporty tzw. prywatne do celów służbowych („for public affairs").
  • Osoby ubiegające się o wizę jednolitą Schengen lub wizę krajową muszą udowodnić, że są w posiadaniu odpowiedniego, ważnego podróżnego ubezpieczenia medycznego. Ubezpieczenie musi być ważne na całym terytorium państw Schengen i obejmować całkowity okres planowanego pobytu lub tranzytu osoby, jednak w przypadku osób ubiegających się o wizy dwukrotnego lub wielokrotnego wjazdu muszą posiadać ubezpieczenie medyczne obejmujące okres ich pierwszej planowanej wizyty. Ponadto takie osoby podpisują oświadczenie, zawarte w formularzu wizowym, oświadczając, że są oni świadomi potrzeby posiadać podróżnego ubezpieczenia medycznego podczas kolejnych pobytów. Minimalna suma ubezpieczenia wynosi € 30.000. Wnioskodawcy powinni w zasadzie wykupić ubezpieczenie w kraju ich zamieszkania. Jeżeli nie jest to możliwe, mogą starać się uzyskać ubezpieczenie w jakimkolwiek innym kraju.
  • środki finansowe,
  • dokumenty uzupełniające
  • Dokumenty sporządzone w języku chińskim należy przedkładać wraz z tłumaczeniem na język angielski lub polski. Tłumaczenia powinny być podpisane przez wnioskodawcę.
  • W niektórych wypadkach może być wymagane osobista rozmowa z aplikantem.
  • Konsulat dokłada wszelkich starań, aby postępowanie wizowe trwało możliwie najkrócej i w znakomitej większości przypadków wizy wydawane są w ciągu dwóch lub trzech dni roboczych, jednakże w pewnych rzadkich przypadkach proces taki może być przedłużony do 15 dni kalendarzowych a nawet dłużej.

   

  Uproszczona procedura wizowa dla członków rodziny obywatela Unii Europejskiej (UE)

   

  Procedura dotyczy cudzoziemców, którzy podróżują do państwa członkowskiego będącego innym państwem członkowskim UE niż państwo, którego obywatelstwo posiada członek jego rodziny -obywatel UE, lub przebywają już w tym państwie.

   

  1. Obywatelem UE jest obywatel państwa członkowskiego UE, obywatel państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Norwegia, Islandia, Liechtenstein), obywatel Konfederacji Szwajcarskiej.

   

  2. Członkami rodziny obywatela UE są:

   

  • Współmałżonek,
  • Partner, z którym obywatel UE zawarł zarejestrowany związek partnerski, na podstawie ustawodawstwa danego państwa członkowskiego, jeżeli ustawodawstwo przyjmującego państwa członkowskiego uznaje równoważność między zarejestrowanym związkiem partnerskim a małżeństwem,
  • Dziecko do dwudziestego pierwszego roku życia pozostające na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera,
  • Rodzice pozostający na utrzymaniu na utrzymaniu obywatela UE lub jego współmałżonka lub partnera.

   

   3. W celu aplikowania o wizę należy złożyć w Punkcie Przyjmowania Wniosków Wizowych www.vfsglobal.cn/poland/china  LUB bezpośrednio w Konsulacie niżej wymienione dokumenty:

   

  • Wniosek wizowy (sporządzony w Punkcie Przyjmowania Wniosków Wizowych a w wypadku aplikowania bezpośrednio w Konsulacie, wypełniony na stronie http://www.e-konsulat.gov.pl/ , wydrukowany, podpisany i opatrzony przyklejoną fotografią biometryczną na białym ),
  • Ważny paszport,
  • Dokument potwierdzający pozostawanie w związku określonym w pkt. 2 powyżej (p. zalegalizowane świadectwo ślubu),
  • Dokument potwierdzający fakt towarzyszenia obywatelowi UE lub dołączania do niego (np. pisemne oświadczenie obywatela UE).
  • Medyczne ubezpieczenie podróżne (ważne na całym terenie strefy Schengen, na cały okres pobytu z minimalną sumą ubezpieczenia 30.000 EUR).

   

  Rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy nie podlega opłacie wizowej. Osoby wnioskujące o wizę przyjmowane są w konsulacie bez obowiązku wcześniejszej rejestracji.

   

  4. Odmowa wydania wizy członkowi rodziny obywatela UE

   

  Odmawia się wydania wizy, gdy:

   

  • Wjazd osoby wnioskującej następuje w okresie obowiązywania wpisu dotyczącego tej osoby w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany lub
  • Pobyt tej osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub zdrowia publicznego.

   

  Odmowa wydania wizy przez konsula następuje w drodze decyzji. Od decyzji o odmowie wydania wizy przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Zagranicznych.

   

      5. Podstawy prawne:

   

  • Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z dnia 11 sierpnia 2006 r. poz. 1525) . Ustawa implementuje do krajowego porządku prawnego Dyrektywę nr 2004/38 WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich (Dz. U. UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.).
  • Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2013 r. poz. 1650 z późn. zm.).
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. prawo konsularne (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 2015 r. poz. 1274).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: