close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
   

   

 • WIZY TRANZYTOWE

 • TRANZYT NA PODSTAWIE KRAJOWEJ WIZY DŁUGOTERMNOWEJ TYPU D

   

  Długoterminowe wizy narodowe pozwalają ich posiadaczom na jednorazowy, nieprzekraczający 5 dniu, bezwizowy tranzyt przez terytorium innych krajów Schengen w celu dotarcia do państwa, które wydało wizę D, o ile spełniają pozostałe warunki wjazdu do strefy Schengen i nie figurują w narodowym wykazie danych do celów odmowy wjazdu państwa Schengen, przez którego terytorium chcą przejechać. Każdy następny tranzyt przez terytoria innych państw Schengen, niezależnie od celu, wymaga uprzedniego uzyskania wizy tranzytowej Schengen. Oznacza to, że posiadacze polskich ważnych wiz D (wydanych zarówno przez 21 grudnia 2007 roku jak i po tej dacie) mogą jednorazowo, przez okres nieprzekraczający 5 dni, przejechać tranzytem przez terytorium innych państwa Schengen w celu dotarcia na terytorium Polski, o ile nie figurują w narodowym wykazie danych do celów odmowy wjazdu państwa Schengen, przez którego terytorium chcą przejechać. W celu odbycia podróży powrotnej, a także każdej następnej podróży tranzytem przez terytoria państw Schengen posiadacz polskiej wiz D musi uprzednio uzyskać wizę tranzytową Schengen, wydaną przez państwo przez terytorium którego tranzyt ma miejsce. 

   

   

   

  WIZY W CELU TRANZYTU PRZEZ OBSZAR SCHENGEN

  /nie dotyczy ob. Chin/

   

   
   

  a/ zasady ogólne:

   

  • wniosek wraz z dodatkową dokumentacją należy składać osobiście;
  • aplikanci poniżej 16-go roku życia muszą posiadać zgodę na wyjazd z kraju podpisaną przez obydwojga rodziców (przed konsulem RP lub miejscowym notariuszem). W przypadku posiadania praw rodzicielskich przez jednego z rodziców należy okazać adekwatny dokument potwierdzający ten fakt (wyrok sądu);
  • wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w języku angielskim lub być opatrzone w tłumaczenie na język angielski lub polski;
  • opłata za wizę wynosi 60 Euro (opłatę wnosi się w walucie miejscowej w oparciu o aktualny kurs);
  • postępowanie wizowe trwa maksymalnie 15 dni kalendarzowych.

   b/ wymagane dokumenty:

   

  • dokładnie wypełniony wniosek o wydanie wizy Schengen;
  • paszport oraz jedna fotokopia;
  • kolorowa fotografia "en face", na jasnym, jednolitym tle (1 sztuka);
  • ubezpieczenie zdrowotne na min. kwotę 30.000 Euro pokrywające cały okres tranzytu (kopia i oryginał do wglądu);
  • prawo wjazdu do kraju docelowego (wiza lub dokument pobytowy);
  • ID - kopia i oryginał do wglądu;
  • zgoda na pobyt stały w Chinach;
  • pismo z macierzystego zakładu pracy wskazujące na pełnioną przez aplikanta funkcję, gwarancję przyjęcia pracownika do pracy po powrocie do Chin, wysokość wynagrodzenia oraz okres zatrudnienia. Zaświadczenie powinno zawierać adres, telefon, fax, e-mail, oficjalną pieczęć zakładu pracy oraz podpis osoby upoważnionej do wydania dokumentu;
  • zaświadczenie ze szkoły (dot. dzieci uczęszczających do szkoły lub osób studiujących);
  • potwierdzenie posiadania środków finansowych na pokrycie kosztów tranzytu (np. okazanie wyciągów z konta bankowego za okres trzech ostatnich miesięcy);
  • rezerwacja lotnicza.

  Uwaga: Konsul na każdym etapie postępowania wizowego może zażądać dokumentów uzupełniających.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: