close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
   

   

 • WIZY W CELU ODWIEDZIN

 •  

  Wykaz dokumentów uzupełniających do wniosku wizowego, które powinny przedstawić osoby ubiegające się o wizę, które podróżują
  w celu złożenia wizyty rodzinie lub znajomym (w celu odwiedzin):

   

  1. paszport wraz z kopią pierwszej strony;


  2. kolorowa fotografia "en face" na jasnym, jednolitym tle (2 sztuki);


  3. kopia wszystkich stron hukou (zameldowanie) i oryginał do wglądu;


  4. kopia i oryginał do wglądu chińskiego ID;


  5. zgoda na pobyt stały w Chinach (dot. obywateli innych krajów aniżeli Chin);


  6. podróżne ubezpieczenie medyczne;


  7. małoletni (poniżej 18. roku życia): legitymacja uczniowska i oryginał pisma ze szkoły zawierającego:


  a. pełny adres i numer telefonu szkoły;


  b. zgodę na nieobecność;


  c. imię i nazwisko i funkcję osoby wydającej zgodę;


  d. notarialne poświadczenie istnienia stosunków rodzinnych lub dokument potwierdzający opiekę prawną, poświadczone przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych;


  e. jeżeli małoletni podróżuje sam lub tylko z jednym z rodziców: notarialne poświadczenie zgody na podróż wyrażonej przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych, poświadczone przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, a poza Chinami – przez odpowiednie organy w kraju zamieszkania;


  8. (oficjalne) zaproszenie (nie starsze niż 6 miesięcy):


  a. oficjalne zaproszenie wydane przez organy kraju będącego celem podróży.


  9. oryginał gwarancji finansowej sponsora:


  a. jeżeli sponsor mieszka w państwie będącym celem podróży:


  i. dokument potwierdzający regularne dochody z ostatnich 3 miesięcy lub


  ii. oświadczenie dotyczące gwarancji zgodnie z przepisami krajowymi państwa będącego celem podróży;


  b. jeżeli sponsor mieszka w Chinach, ale zaprasza osobę składającą wniosek na wspólną podróż do państwa będącego celem podróży:


  i. podpisana gwarancja;


  ii. kopia zezwolenia na pobyt w Chinach;


  iii. dokument potwierdzający regularne dochody (pismo od pracodawcy);


  iv. dokument potwierdzający zakwaterowanie w państwie będącym celem podróży lub zaproszenie do zatrzymania się u bliskiej rodziny;


  10. dokument potwierdzający charakter stosunków ze sponsorem:


  a. w przypadku wizyty u rodziny: notarialne poświadczenie więzi rodzinnych;


  11. charakter stosunków ze sponsorem, poświadczony przez MSZ:


  a. w przypadku wizyty u znajomych: charakter stosunków może być potwierdzony oryginałami dokumentów, zdjęć, zaproszeniem itp.;


  12. dokument potwierdzający wypłacalność osoby składającej wniosek: wyciągi z rachunku bankowego z ostatnich 3 miesięcy, bez rachunków depozytowych;


  a. pracownicy:


  i. zapieczętowana kopia zezwolenia na prowadzenie działalności przez przedsiębiorstwo, w którym zatrudniona jest osoba składająca wniosek;


  ii. pismo pracodawcy (w języku angielskim albo chińskim z tłumaczeniem na język angielski) na papierze firmowym przedsiębiorstwa, opatrzone pieczęcią, podpisem i datą oraz wyraźnie określające:


  1. adres, numer telefonu i faksu przedsiębiorstwa, w którym zatrudniona jest osoba składająca wniosek;


  2. imię i nazwisko pracownika zatwierdzającego i zajmowane przez niego stanowisko w przedsiębiorstwie;


  3. imię i nazwisko osoby składającej wniosek, stanowisko, wysokość wynagrodzenia i staż pracy;


  4. zgoda na urlop lub nieobecność;


  b. emeryci:


  i. dokument potwierdzający otrzymywanie emerytury lub innych regularnych dochodów;


  c. bezrobotni:


  i. pozostający w związku małżeńskim: zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości dochodów małżonka oraz poświadczony notarialnie akt małżeństwa, poświadczony przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych;


  ii. kawalerowie/panny/osoby rozwiedzione/wdowcy/wdowy: dowolny inny dokument potwierdzający regularne dochody.


  Uwaga:  Konsul na każdym etapie postępowania wizowego może zażądać dokumentów uzupełniających.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: