close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej
 • ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCA W RP

 •  

  Aby zatrudnić cudzoziemca w Polsce, należy pamiętać:

   

  • o zezwolenie na pracę występuje przyszły pracodawca, cudzoziemiec nie może sam ubiegać się o zezwolenie na pracę w Polsce,
  • zezwolenie na pracę powinno zostać przesłane do cudzoziemca przez pracodawcę, aby mógł on ubiegać się o wizę uprawniającą do wykonywania pracy.

  Aby wjechać na terytorium Polski niezbędne są:

   

  • ważny dokument podróży,
  • ważna wiza z prawem do pracy,
  • dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego,
  • przekraczając granicę na podstawie wizy z prawem do pracy, nie ma obowiązku wykazywania posiadania środków finansowych.

  Po przyjeździe do Polski, zawsze należy posiadać przy sobie dokumenty potwierdzające tożsamość, legalny pobyt i zatrudnienie (kopię zezwolenia na pracę), na wypadek kontroli przez Policję lub Straż Graniczną.

  Jeśli cudzoziemiec nie posiada któregoś z ww. dokumentów lub są one nieaktualne, to może mu grozić nawet wydalenie z Polski.

   

  Jeśli cudzoziemiec otrzymał wizę Schengen lub wizę krajową uprawniającą do pracy, należy pamiętać, że:

   

  • Nie można rozpocząć pracy przed okresem wskazanym w zezwoleniu,
  • zezwolenie na pracę udzielane jest na świadczenie pracy u jednego pracodawcy, na określone stanowisko pracy oraz na wskazany w zezwoleniu okres, na warunkach wskazanych w zezwoleniu,
  • przedłużenie zezwolenia na pracę pracodawca musi wystąpić najpóźniej na 30 dni przed końcem okresu, na jaki udzielono zezwolenia,
  • w przypadku chęci zmiany pracodawcy lub charakteru pracy to przyszły pracodawca musi wystąpić o nowe zezwolenie do właściwego Wojewody (urzędu regionalnego/wojewódzkiego),
  • pracownik winien posiadać umowę podpisaną najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy,
  • umowa musi być zgodna z udzielonym zezwoleniem na pracę,

   Pracodawca ma obowiązek:

   

  • zawrzeć z pracownikiem umowę o pracę w języku zrozumiałym dla pracownika / cudzoziemca,
  • przeprowadzać szkolenia (w tym szkolenie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy) w języku zrozumiałym dla pracownika / cudzoziemca,
  • dostarczyć pracownikowi / cudzoziemcowi egzemplarz przedłużenia zezwolenia na pracę lub nowego zezwolenia,
  • regularnie odprowadzać za pracownika wymagane prawem składki i podatki.

  Pracując (w ramach stosunku pracy) w Polsce cudzoziemiec ma prawo do:

   

  • regularnego wynagrodzenia płaconego w uzgodnionym terminie (nie niższego niż w zezwoleniu na pracę i zawartej umowie),
  • ochrony przed dyskryminacją i wykorzystywaniem,
  • odpoczynku po pracy, dni wolnych od pracy i urlopu,
  • pracy w bezpiecznych i higienicznych warunkach,
  • wyboru miejsca zamieszkania,
  • świadectwa od pracodawcy po zakończeniu pracy.

   

  UWAGA:

  NIELEGALNA PRACA PODLEGA KARZE I MOŻE GROZIĆ WYDALENIEM Z POLSKI!!!


  Opracowana na podstawie ulotki informacyjnej Departamentu Polityki Migracyjnej, MSWiA

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: